First page Back Continue Last page Overview Graphics


Notes:

Da bi modemi mogli istovremeno prenositi podatke u oba smjera (tzv. full duplex mod), koriste dva kompleta frekvencija, jedan za pozivni (originate), a drugi za odzivni (answer) modem.

Namjena modema navodi i na tehnološka rješenja za povečanje efektivne brzine prijenosa podataka. Tako se za modeme koji su namijenjeni pristupu pojedinaca Internetu može pretpostaviti slanje relativno malo podataka od pojedinca prema mreži (samo naredbe i zahtjevi za podacima), a veliki protok podataka od mreže prema pojedincu (slike, zvuk i sl.).

Stoga se pojavljuju modemi s nebalansiranim prijenosom. Oni koriste samo mali dio spektra za prijenos prema meži, a sve ostalo prepuštaju drugom smjeru. Danas takvi modemi postižu i do 56000 bps u smjeru prema korisniku.

Na telefonskim linijama može doći do refleksije pa se dio signala može vratiti pošiljaocu. Na dugim linijama eho može imati značajno kašnjenje. Ljudima to prilično smeta i otežava im normalan razgovor. Zato su na linijama dužim od 2000 km odavno u upotrebi naprave koje se zovu potiskivači jeke (echo suppressor). Oni rade tako da propuštaju signal samo u jednom smjeru, jer je ljudski razgovor uglavnom upravo takav da u jednom trenutku govori samo jedna strana. Međutim, za rad modema je to nepovoljno. Prvo, to znači da modemi mogu raditi samo u half duplex modu. Drugo, te su naprave projektirane za otkrivanje ljudskog govora za promjenu smjera, pa ne rade uvijek dobro za prijenos podataka (ne promjene smjer kad je to potrebno).

Kao pomoćno rješenje uvedena je mogućnost da se naprave ugase signanim tonom od 2100 Hz.

Suvremenije je rješenje zamjena potiskivača oduzimačem (echo canceler). Ta naprava radi tako da predviđa stupanj i kašnjenje jeke pa tu količinu izlaznog signala oduzima na ulazu. Ona omogućava modemima rad u full duplex modu.