First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Svrha ovog predmeta je upoznati studente s različitim komponentama i načinima njihovog povezivanja u složene sustave za mjerenje, vođenje i praćenje procesa.

Ovaj podsjetnik na predavanja namijenjen je dodiplomskim i postdiplomskim studentima. Namjera je da služi kao podsjetnik na predavano gradivo, ali i kao koristan priručnik za neke probleme u praksi.

Tekstove je pripremio Predrag Pale sa suradnicima: Davorom Kova_ecom, Davorom Petrinovićem, Damirom Seršićem i Mladenom Vučićem.

Prilikom pripreme tekstova korišteni su priručnici raznih proizvođača opreme, sklopova i programske podrške, standardi te naročito knjige A. Tannenbauma: "Computer Networks" i "Operating Systems".

Crteži, tabele i grafikoni posuđeni su iz navedene literature.

Ovaj se podsjetnik ne može smatrati udžbenikom, ali želja je autora da posluži kao temelj diskusije o samom predmetu, o načinu iznošenja gradiva te obliku potrebnog udžbenika. Autor poziva čitaotelje da daju svoje savjete, prijedloge i kritike.

Zbog toga što je nastao u toku nastave i nerpekidno se mijenja još od 1991. godine, tekstovi nisu prošli ni detaljniju recenziju ni lekturu. Želja je autora da sami čitaotelji upute na uočene sadržajne i jezične pogreške kako bi se pripremilo bolje izdanje za sljedeću generaciju studenata.

Materijali su dostupni na Zavodskom Internet serveru na adresi:

http://www.zesoi.fer.hr

U nastajanju je i digitalna, interaktivna, mrežna verzija materijala s namjerom da bude udžbenik za samoučenje.

Materijali se smiju koristiti isključivo za osobnu upotrebu studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva. U dogovoru s autorom, materijali se mogu umnožavati.