SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE PROCESA
 
 

IEEE 488
Tomislav Ribarić & Amir Omahić


IEEE-488 je standard koji definira digitalno sabirničko sučelje (interface) opće namjene, a koristi se za povezivanje računala i programabilnih mjernih uređaja, pored toga omogućuje komunikaciju između instrumenata različitih proizvođača.
Hewlett-Packard je prvobitno razvio sabirničko sučelje, te ga nazvao HP-IB (Hewlett-Packard Interface Bus). Kako je sučelje ubrzo postalo popularno u računalnoj industriji, zbog svoje svestranosti, IEEE povjerenstvo je prihvatilo HP sučelje, te ga preimenovalo u GPIB (General Purpose Interface Bus). Standard sabirničgog sučelja poznat je još pod sljedećim nazivima:
  • IEEE BUS
  • ASCII BUS
  • PLUS BUS

37.jpg (4569 bytes)

IEEE-488 sabirnica opisana je standardima ANSI, MC 1.1, IEC 625-1, B.S. 6146, pri čemu se zadnja dva razlikuju od prethodnih samo u tipu konektora.
Skoro svaki instrument se može koristiti s IEEE-488 standardom jer standard ne propisuje funkcije pojedinog instrumenta niti oblik podatka kojeg instrument šalje ili prima.
Standardom IEEE-488 su u potpunosti opisane mahaničke karakteristike (konektori, kablovi, spajanja), električke karkateristike (logički nivoi, protokoli), funkcionalne karakteristike, dok operacijske karakteristike (set funkcija uređaja upravljanog od strane međusklopa IEEE-488) nisu obuhvaćene.

IEEE-488 opisuje dvosmjernu, asinkronu sabirnicu koja omogućuje byte-serijsku komunikaciju brzinom do 1MB/s. Na sabirnicu je moguće priključiti 1 kontroler, te 1 do 14 uređaja  u strukturu koja može biti linijska ili zvjezdasta (Slika 1.).

ieee488p.gif (2112 bytes)

Slika 1. Struktura sabirnice.

Dužina sabirnice između dva susjedna uređaja ne smije prelaziti 2 m, dok je ukupna dužina sabirnice za sve uređaje na sabirnici 20 metara.

Sabirnica koristi standardne TTL naponske nivoe negativne logike, tj.niska naponska razina predstavlja logičku jedinicu

Uređaj priključen na sabirnicu, ovisno o funkciji koju obavlja u nekom trenutku, može biti:

Pojedini uređaji mogu sadržavati više od jedne navedene funkcije, tj. mogu biti slušatelji i govornici. Moguće je na sabirnici imati nekoliko upravljača, ali samo jedan od njih smije biti aktivan u bilo kojem trenutku.Aktivni upravljač provodi kontrolu sabirnice za sve instrumente na sabirnici. Aktivni upravljač može predati kontrolu drugom upravljaču, koji može prihvatiti kontrolu ili je prosljediti drugom upravljaču. Na sabirnici može biti aktivan samo jedan govornik, dok ostalih 14 uređaja može istovremeno imati funkciju slušatelja. Minimalni sustav sastoji se od jednog upravljača, te jednog govornika ili slušatelja.OPIS LINIJA SABIRNICE IEEE-488

Sabirnica se sastoji od 16 signalnih linija i 8 linija mase. Šesnaest signalnih linija moguće je podijeliti u tri osnovne grupe:

IEEE-488 definira signale na svih 24 kontakata (pinova) konektora (Tablica 1.). 

Pin Signal Oznaka Izvor
1 bit 1 podatka DIO1 govornik
2 bit 2 podatka DIO2 govornik
3 bit 3 podatka DIO3 govornik
4 bit 4 podatka DIO4 govornik
5 End Or Indentity EOI govornik/upravljač
6 Data Valid DAV upravljač
7 Not Ready For Data NRFD slušatelj
8 No Data Accepted NDAC slušatelj
9 Interface Clear IFC upravljač
10 Service Request SRQ govornik
11 Attention ATN upravljač
12 Shield - -
13 Data Bit 5 DIO5 govornik
14 Data Bit 6 DIO6 govornik
15 Data Bit 7 DIO7 govornik
16 Data Bit 8 DIO8 govornik
17 Remote Enabled REN upravljač
18 Ground DAV - -
19 Ground NRFD - -
20 Ground NDAC - -
21 Ground IFC - -
22 Ground SRQ - -
23 Ground ATN - -
24 Logical Ground - -

Tablica 1.

Izgled konektora:

'muški' 'ženski'
amp24-m.gif (456 bytes) Amp24-f.gif (459 bytes)


IEEE-488 sučelje je programirano vršiti funkciju sistemskog upravljača, te za vrijeme uključivanja napajanja preuzima ulogu aktivnog upravljača. Sistemski upravljač posjeduje nekoliko jedinstvenih mogućnosti, uključujuči mogućnost slanja naredbe IFC (Inerface Clear) i REN (Remote Enable). Naredba IFC čisti sva sučelja uređaja i vraća kontrolu sistemskom upravljaču. Naredba REN dopušta uređaju koji je adresiran  pristup podatkovnoj sabirnici, kako bi slušao.Sistemski upravljač može po volji predati kontrolu drugom upravljaču, koji tada postaje aktivan upravljač.
PRIJENOS PODATAKA


Podatkovne linije (DIO1 - DIO8) koriste se za prijenos adresa, kontrolnih riječi i podataka. Oblik adrese i kontrolnih riječi definiran je IEEE-488 standardom. Podaci se putem sabirnice prenose u 7-bitnom ASCII formatu (ili binarnom), dok se osmi bit može koristiti kao kontrolni bit, tj. kao bit pariteta. DIO1 je definiran kao bit najmanjeg značenja.
Pri upravljanju prijenosa podataka koriste se tri linije (handshake line - NRFD, NDAC, DAV). One kontroliraju prijenos podataka do uređaja i koriste metodu potvrde prijema podatka od strane uređaja. Prijenos podataka rukovanjem garantira da će podaci na podatkovnoj liniji bit poslani i primljeni bez greške.
Liniju NRFD postavlja slušatelj kako bi pokazao da još nije spreman za sljedeći podatak ili kontrolnu riječ.
Liniju NDAC postavlja slušatelj kako bi pokazao da još nije primio podatak ili kontrolnu riječ.
Liniju DAV postavlja govornik kako bi pokazao da je podatak ili kontrolna riječ postavljena na podatkovne linije i da je potrebno neko vrijeme da podaci postanu valjani.

Opis prijenosa podataka r
ukovanjem (engl. handshaking):

U slučaju da nakon postavljanja linije DAV visoko, upravljač ili govornik primjete da su obje linije NRFD i NDAC visoko doći će do greške. Isto tako ako bilo koji uređaj preskoči svoje dio u izvođenju 'handshake' i oslobodi bilo koju od linija  (NDAC ili NRFD) podaci neće biti preneseni sabirnicom, te će doći do greške.

diagram.gif (4576 bytes)

Slika 2. Vremenski dijagram.
UPRAVLJČKE LINIJE:

Pet upravljačkih linija (ATN, EOI, IFC, REN, SRQ) upravljaju tokom kontrolnih i podatkovnih riječi kroz sučelje.

ATN (Attention) signal postavlja upravljač kako bi pokazao da li se na podatkovnim linijama nalazi adresu ili kontrolnu riječ. Ako je linija ATN nisko tada govornik može postaviti status ili podatak na podatkovne linije. Upravljač preuzima kontrolu postavljajući liniju ATN visoko, to se vrši sinkronizirano zajedno s 'handshake' kako bi se izbjeglo mješanje kontrolne riječi i podataka na podatkovnim linijama.
                    ATN = FALSE    - na sabirnici su podaci
  
                     ATN = TRUE      - na sabirnici je naredba ili adresa uređaja
ADRESIRANJE UREĐAJA NA SABIRNICI


Adrese uređaja na sabirnici kreću se od 0 do 30. Svaki uređaj koji se nalazi na sabirnici mora imati jedinstvenu primarnu adresu, a pored toga može mu se definirati sekundarna adresa koja može poprimiti vrijednosti od 0 do 30. Adresa pojedinog uređaja mijenja se pomoću sklopki na stražnjoj strani uređaja ili upravljanjem s prednje ploče instrumenta. Pojedini mjerni instrumenti imaju unaprijed definiranu adresu proizvođača. Upravljač obavlja adresiranje pojedinog uređaja preko linija DIO1 - DIO8 uz aktivan signal ATN. Prvih pet bitova (DIO1-DIO5) predstavlja adresu, dok ostali bitovi (DIO6, DIO7) određuju dali se radi o slušatelju (DIO7=0, DIO6=1) ili o govorniku (DIO7=1, DIO6=0). Dvije kombinacije bitova koriste se kao univerzalne naredbe za prekid aktivnosti svih slušatelja, tj. svih govornika. To su naredbe za prekid prijema podatka UNL (unlisten), te naredba za prekid slanja podatka UNT (untalk). Pojedini uređaji na sabirnici mogu imati adresu od 2 byta, te takve uređaje nazivamo proširenim govrnikom/slušateljom (extended talker/listener).ZAHTJEV ZA POSLUŽIVANJE


Pojedini uređaji mogu zahtijevati posluživanje od upravljača (npr. kada neki uređaj završi mjerenje ili kada se pojavi neka greška...). Zahtjev se šalje upravljaču postavljanjem linije SRQ u nisko. Nakon što upravljač primi zahtjev za posluživanje, tada proziva sve uređaje na sabirnici kako bi pronašao uređaj koji je poslao taj zahtjev. Taj postupak naziva se prozivanje (engl. polling). Kod IEEE-488 sabirnice postoje dve vrste prozivanja: serijsko i paralelno.

Serijsko prozivanje
Nakon što upravljač zaprimi zahtjev za posluživanjem od strane nekog uređaja prelazi se u prozivanje slanjem naredbe SPE (serial poll enable). Upravljač zatim redom adresira sve uređaje kao govornike uz aktivni signal ATN. Nakon što je adresirani uređaj prihvatio

poruku prozivke, linija ATN se oslobađa, a prozvani uređaj, ukoliko je zahtijevao posluživanje, postavlja liniju DIO7 u nisko. Po završetku prozivke upravljač šalje naredbu SPD (serial poll disable) kako bi obavijestio ostale uređaje da je prozivanje završeno.

Paralelno prozivanje
Nakon zahtjeva za posluživanjem status svih uređaja na sabirnici se određuje istovremeno. Uređaji moraju imati mogućnost da im se pri konfiguriranju za paralelnu prozivku mogu pridružiti pojedine linije podataka DIO1 - DIO8, te da stoga takvih uređaja nema više od 8  na sabirnici. Upravljač proziva uređaje istovremeno postavljanjem linija ATN i EOI. U ređaj koji je zahtijevao posluživanje postavlja  njemu pridruženu liniju sabirnice (DIO×) nisko.

 


IEEE-488.1 standard uveliko pojednostavljuje međusobno spajanje programabilnih instrumenata uz pomoć strogo definiranih mehaničkih, sklopovskih i električkih protokola. Pojavom ove sabirnice po prvi puta su se mogli povezati uređaji različitih proizvođača pomoću standardnog kabla. Ovaj standard ne definira format adrese podataka, statusne izvještaje, protokole izmjenjivanja poruka, tipične konfiguracijske komande ili specifične naredbe uređaja.

IEEE-488.2 standard proširuje i pojačava IEEE-488.1standard definirajući format podataka, statusne izvještaje, utvrđivanje greške i zajedničke komande uređaja.   IEEE-488.2 najviše je usredotočen na pitanja programskih protokola i što veću kompatibilnost s uređajima orijentiranih na IEEE-488.1 standard. IEEE-488.2 sustavi teže za što većom kompatibilnošću i pouzdanošću.


LINKOVI:

[1]        www.ieee.com

[2]        www.hp.com

[3]        www.nwcable.com/488ref.htm

[4]        www.microlink.co.uk/gpib.html