6.1 Definicije

Za sljedeće opise koristit će se sljedeće definicije:

Integeroznačena vrijednost sa definiranim brojem bajtova

C-Octet Stringniz ASCII znakova koji završavaju sa NUL znakom

(decimalno) - oktalni string bi trebao predstavljati niz decimalnih digita

C-Octet String – niz ASCII znakova koji završavaju sa NUL znakom

(hex) - oktalni string bi trebao predstavljati niz heksadecimalnih digita

Octet String – serija oktalnih znakova koji mogu i ne moraju završavati sa NUL znakom

- okteti sami mogu sadržavati nule

 

Sadržaj