6.3 Formati tijela poruke

6.3.1 ˝BIND˝ operacija

Postoje dvije vrste te komande, a to su ˝bind_transmitter˝ i ˝bind_receiver˝. Postav u zaglavlju poruke ˝Command ID˝ određuje da li ˝BIND˝ (˝SPAJANJE˝) definiran kao

˝bind_transmitter˝ ili kao ˝bind_receiver˝ primitiv.

Svrha operacije ˝BIND˝ je de registrira pokušaj spajanja ESME-a sa SMSC sistemom, i da informira SMSC da SME koji šalje kratku poruku želi koristiti virtualni krug za komande koje su inicirane od strane SMSC-a. Da bi se to završilo komanda ˝BIND˝ mora osigurati ključnu informaciju unutar polja ˝poruke˝ u protokolu poruke.

- LOZINKA mora odgovarati SMSC-ovoj administracijskoj lozinki za određeni slučaj

ESME-a

- polja poruke system_id i system_type osiguravaju jedinstvenu identifikaciju sučelja

Pridruženo sučelju je jedinstvena ˝callback adresa˝ koja je konfigurirana preko SMSC administracije . ˝Callback adresa˝ je definirana kao adresa izvora po definiciji (po defaultu), u slučajevima gdje aktualna ESME adresa nije pribavljena.

Sučelje može raditi sam za sebe po svojim pravilima ili kao agent (posrednik) za transport poruka do ili od drugih ESME-ova. (Pogledati sliku 6-1).

U slučaju da ESME radi kao agent dužina ESME-ovih adresa korištenih od strane sučelja je određena putem tzv. ˝regular expression˝ (pogledati Uputu 2). Ovo može biti definirano eksplicitno u zahtjevu za spajanje ili konfigurirano od strane SMSC administracije.

Uputa 1: Za poruku ˝bind_transmitter˝ polja poruke ˝addr_ton˝, ˝addr_npi˝ i dužina SME adresa (˝address_range˝).

Uputa 2:˝Regular expression˝ je u ovom kontekstu uzorak teksta koji reprezentira dužine adresa ili neku specifičnu adresu.Za daljnje detalje pogledati literaturu pod brojem [1].

Sadržaj