6.3.6 QUERY

 

SMPP aplikacija podržava tri različita tipa ispitivanja kratkih poruka. ESME može ispitivati status poruke poslane od jedne SME adrese, status poruke koja je predana jednoj disrtibucijskoj listi (Distribution List) i može ispitivati status poruke poslane višestrukim primaocima.

 

6.3.6.1 ˝QUERY_SM˝ operacija

 

Ova komanda je izdana od strane ESME-a sa ciljem da se ispita status predane kratke poruke.

 

 

Ako je poruka koja treba biti zamijenjena predočena sa svojom individualnom identifikacijskom adresom SME izvora, tada ta adresa i adresa stvaratelja kratke poruke u komandi ˝query_sm˝ moraju se podudarati. Ako je originalna adresa izvora postavljena po definiciji na nulu (stvaraoc poruke za ESME je sam ESME, ili ESME nema adresu pravog izvora), tada adresa stvaraoca u ˝query_sm˝ komandi isto treba biti nula. Onda će adresa izvora biti uzeta iz ˝callback adrese˝ koja se nalazi u SMSC administraciji za dotični ESME.

 

6.3.6.2 ˝QUERY_LAST_MSGS˝ operacija

 

Ova operacija omogućava ESME-u da ispita nedavno pristigle poruke koje su u sistemu, a potječu sa iste adrese stvaraoca. Poruke koje imaju tu specifičnu adresu bit će vraćene u ESME zajedno sa nekim detaljima poruke. Maksimalni broj poruka koje se mogu ispitivati je 100.

UPUTA:

- Ako je specificiran broj poruka veći od 100, onda će zadnjih 100 poruka za tu adresu

izvora biti vraćeno

- Ako ukupan specificirani broj poruka za tu adresu izvora nije pronađen u bazi podataka

onda ukupan broj nađenih poruka biti poslano natrag

 

6.3.6.3 ˝QUERY_MSG_DETAILS˝ operacija

 

Ova operacija se upotrebljava za vraćanje svih detalja za određenu poruku koja je pohranjena u bazi podataka za dotični ˝message ID˝.

Sadržaj