6.3.7 ˝CANCEL_SM˝ operacija

 

Ova komanda se izdaje od strane ESME-a za brisanje jedne ili više zaostalih poruka. Ona može specificirati jednu određenu poruku, ili sve poruke za određeni izvor i određeno odredište.

- Ako je ˝message ID˝ postavljen kao i ˝message ID˝ prethodno predočene poruke, tada

osigurane adrese izvora i odredišta koje su dobavljene u sučelju odgovaraju, te će ta poruka

biti poništena

 

- Ako je ˝message ID˝ postavljen na nulu sve zaostale (neizvršene) nedostavljene poruke

sa adresama izvora i odredišta u sučelju će biti otkazane za dotično sučelje AIM-a

(Application Interface Module).Ako je adresa izvora postavljena na nulu u sučelju ta će se

adresa uzeti iz ˝callback adrese˝ koja se nalazi u SMSC administraciji za dotični ESME.

- Tipična svrha ove komande je da poništi zaostale nedostavljene poruke upozorenja za

glasovnu poštu (VoiceMail Alert) za pretplatnike čiji je mailbox upravo dobio direktnu

vezu sa drugim pretplatnikom. Odgovor za tu komandu (˝cancel_sm_resp˝) pokazivat će da

li je poruka(e) već ranije poslana.

Sadržaj