6.3.8 ˝REPLACE_SM˝ operacija

 

Ova komanda se izdaje od strane ESME-a da bi se zamijenila kratka poruka koja je poslana pretplatniku.

˝Message ID˝ kratke poruke je postavljen isto kao i ˝message ID˝ prethodno predane kratke poruke. Ako je poruka koja treba biti zamijenjena predočena sa svojom individualnom identifikacijskom adresom SME izvora, tada ta adresa i adresa stvaratelja kratke poruke u komandi ˝replace_sm˝ moraju se podudarati. Ako je originalna adresa izvora postavljena po definiciji na nulu (stvaraoc poruke za ESME je sam ESME, ili ESME nema adresu pravog izvora), tada adresa stvaraoca u ˝replace_sm˝ komandi isto treba biti nula. Onda će adresa izvora biti uzeta iz ˝callback adrese˝ koja se nalazi u SMSC administraciji za dotični ESME.

Sadržaj