Što je HPIB?

HPIB (Hewlett – Packard Interface Bus) poznat je i kao GPIB (General–Purpose Interface Bus) ili IEEE–488 (Institute of Electrical and Electronic Engineers). HPIB je standard koji omogućuje povezivanje grupe uređaja i kontrolu pomoću računala.

HPIB sastavljen je od više razina:

·        orginalna 488.1 specifikacija definira mehaničke i električne karakteristike i fundamentalne protokole. Više je hardware–ski orjentiran.

·        488.2 specifikacija nadograđuje 488.1 specifikaciju i definira minimalnu konfiguraciju, osnovni set komandi (common instrumens commands) i uobičajene podatkovne formate (data formats), postupanje sa pogreškama (error handling). Prvenstveno je orjentiran na software–ske protokole

 

SCPI (Standard Commands for Programmable Instrumentation) specifikacija definira detaljan opis komandi koje se mogu prenjeti HPIB–om. SCPI se može upotrijebiti i na drugim sučeljima npr. na RS–232.