First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


DosadaĆĄnja razmatranja su se odnosila na modeme koji se koriste na komutiranim linijama, onima koje prolaze kroz telefonske centrale.