First page Back Continue Last page Overview Graphics

komutirane telefonske veze


Notes:

Dosadašnja razmatranja su se odnosila na modeme koji se koriste na komutiranim linijama, onima koje prolaze kroz telefonske centrale.