First page Back Continue Last page Overview Graphics

koriste veći frekventni opseg


Notes:

Od telefonske kompanije moguće je kupti i uslugu tzv. poprečnih vodova ili iznajmljenih linija (eng. leased lines). Radi se o slučaju kada znamo da ćemo trajno povezati dvije fizičke lokacije za potrebu prijenosa podataka. Tada nećemo koristiti uslugu centrale pa se bakreni vodovi povezuju mimo aktivne oporeme (centrale). Tehničari doslovno pronalaze odgovarajuće vodove te ih međusobno povezuju. Unutar jednog grada (mrežne skupine) to je zarpavo ohmska veza. Ona je istosmjerna. Teoretski ima neograničenu frekvencijsku karakteristiku. Stoga omogućava i znatno veče brzine prijenosa podataka.

Modemi za takvu vrstu veze se obično zovu "baseband" modemi. Kako se takve veze uvijek ostvaruju fiksnim parom modema, rijetko se standardiziraju pa je u primjeni i znatno veča šarolikost opreme, i tehnoloških rješenja.

Baseband modemi najčešće koriste četiri žice, tj. dvije parice, svaku za jedan smejr komunikacije.

Dok su prije 15-tak godina baseband modemi omogućavali "nevjerojatnu" brzinu od 4800 bps (spram 1200 bps za komutirane), danas postižu i 2 Mbps.

Za veće brzine, modemi se više ne spajaju pomoću RS-232, već V.35 ili X.21.