3. Kompresija

 

            Pri distribuciji video signala određenim kanalom potrebno je znati koju brzinu i širinu spektra kanal dopušta. Veza  između širine kanala i brzine prijenosa dana je relacijom:

Zbog ekonomičnog iskorištenja frekvencijskog spektra javila se potreba za prijenosom manjeg broja bitova. Postupak reduciranja manje korisnih dijelova informacije zove se kompresija.Za kvalitetnu rekonstrukciju signala potrebno je odabrati oblik kompresije koji će najmanje narušiti izvorni oblik slike. Pri obradbi signala važno je razlučiti koji je korisni dio informacije (entropija), a koji dio signala predstavlja višak (redundancija ili zalihost). Kompresija se zasniva na principu predviđanja jedne grupe podataka na temelju postojanja druge i njihove korelacije. Koder prepoznaje koreliranost među dijelovima signala (sličnost) te se u svakom narednom koraku proces smanjuje. Time se izdvaja zalihost.

 

Slika 3.1. Redukcija entropije

U danom primjeru signal prima diskretne vrijednosti u intervalu gdje je jednaka vjerojatnost pojavljivanja svake. Zbog toga svaku vrijednost možemo predstaviti jednakim brojem bitova. Sa stajališta kompresije sve imaju jednaku entropiju. Proučavajući promjene između susjednih uzoraka uočavamo koreliranost koja je izražena malim razlikama. Zato transformiramo signal u razliku trenutnog uzorka i njemu prethodnog; signal se više ne odlikuje jednakom gustoćom raspodjele. Vrijednosti koje se rjeđe pojavljuju kodiramo sa većim brojem bitova. Time je objašnjen osnovni princip kompresije.

Po načinu odvajanja zalihosti i entropije razlikujemo kompresiju sa ili bez gubitaka. S obzirom na zahtijevanu kvalitetu slike potrebno je optimirati odnos vremena procesiranja i stupnja kompresije. Najpoznatije metode za kompresiju bez gubitaka su kodiranje duljine niza VLC, DPCM i druge.Kompresija sa gubicima unosi razliku između originalne i obrađene slike ; razliku nazivamo šumom.

Šum opisujemo srednjom kvadratnom pogreškom MSE (mean square error):

 

  

 originalnog  elementa

vrijednost rekonstruiranog elementa slike

 

Ukoliko pogrešku izražavamo u logaritamskom mjerilu taj omjer će dati odnos vršne snage signala i efektivne snage šuma ( PSNR- peal signal to noise ratio):

Ova procjena je dovoljno dobra za mirne slike.

Blok shema sustava za kompresiju je dana na slici 3.2.

 

Slika 3.2. Sustav za kompresiju slike

 

Povratak na sadržaj