2. Osnovni pojmovi o signalu

 

Unatoč brojnim prednostima analognog signala digitalni sustavi se jako brzo razvijaju te se javila potreba za povezivanjem tih dvaju načina obradbe signala.

Pri A/D pretvorbi digitalni oblik sadrži manju količinu informacija u odnosu na analogni iz kojeg je dobiven. A/D pretvorbu možemo realizirati sljedećim postupcima:

1.     uzorkovanje (diskretizacija po vremenu)

2.     kvantizacija (diskretizacija po amplitudi)

3.     kodiranje

 

Slika 2.1. A/D pretvorba

 

UZORKOVANJE: Nyquistov teorem daje minimalnu frekvenciju pri kojoj uzorkovanje neće prouzročiti izobličenja gdje je  maksimalna  frekvencija u spektru signala kojeg digitaliziramo.

KVANTIZACIJA: dodjeljivanje vrijednosti amplitudi analognog signala iz konačnog skupa diskretnih vrijednosti. Razlika dviju susjednih diskretnih vrijednosti amplitude je korak kvantizacije Q. Odnos signal/šum koji opisuje kvalitetu dobivenog analognog signala dan je relacijom:

gdje je n broj bita kodne riječi, a broj razina diskretnog signala.

KODIRANJE: pridruživanje određene kodne riječi svakoj amplitudnoj razini.

 

Povratak na sadržaj